ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ

Φορείς

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητική ομάδα

- Δρ. Γ. Ζάρδας (επ. υπεύθυνος, Πανεπιστήμιο Θεσσσαλίας)

- Δρ. Ε. Παπαγεωργίου (Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

- Δρ. Π. Παπάζογλου (Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)

- Κ. Παπαγεωργίου (Μηχ. Πληροφορικής)
Οι πλημμύρες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την ευρύτερη περιοχή του Σπερχειού ποταμού, ειδικά στις περιοχές που γειτνιάζουν και λαμβάνουν χώρα ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο ποταμός χαρακτηρίζεται από τις πλημμυρικές απορροές του, πολλές φορές έντονες που μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές μόνιμων κατοίκων ή διερχόμενων πεζών και οδηγών, οικόσιτα ζώα αλλά και ζώα σε μονάδες εκτροφής, αγροκαλλιέργειες, πάγια περιουσιακά στοιχεία, κλπ<br> Σε αυτό το ερευνητικό έργο, προτείνεται η ανάπτυξη αρχικά ενός Πιλοτικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων (ΠΣΕΠΠΦ) στον Σπερχειό Ποταμό το οποίο θα παρακολουθεί τη στάθμη των υδάτων του ποταμού σε προκαθορισμένα σημεία καταγράφοντας ταυτόχρονα υδρο-μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και θα ενημερώνει σχετικά με το επίπεδο επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων τους αρμόδιους φορείς.

 
Σταθμοί τηλεμετρίας

Ο εξοπλισμός του συστήματος θα αποτελείται από ένα μικρό δίκτυο (2) δύο τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων, ένα δίκτυο επικοινωνίας των παραπάνω με ένα κέντρο ελέγχου καθώς επίσης και την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού συλλογής δεδομένων, την ανάπτυξη ιστοτόπου για την εμφάνιση και δημοσιοποίηση των δεδομένων και επίσης την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κινητών έξυπνων συσκευών για απομακρυσμένη επισκόπηση  και έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση για επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα.

 


Γενική αρχιτεκτονική προτεινόμενου συστήματος
Το δίκτυο τηλεμετρίας θα αποτελείται από δύο τηλεμετρικούς σταθμούς μέτρησης, καταγραφής και τηλε-μετάδοσης της στάθμης στα σημεία που θα επιλεγούν από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Πλέον των σταθμών μέτρησης, θα εγκατασταθεί σε κεντρικό εξυπηρετητή, κέντρο λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων (control room) σε πραγματικό χρόνο.Υπόδειγμα σταθμού τηλεμετρίας


Στο ερευνητικό σκέλος και παράλληλα με την εξέλιξη του έργου, θα αναπτυχθούν και θα ενσωματωθούν στο υπό ανάπτυξη λογισμικό σύστημα, καινοτόμοι ευφυείς αλγόριθμοι πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων χρησιμοποιώντας ιστορικά υδρομετεωρολογικά δεδομένα και χρονοσειρές βροχόπτωσης.  Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα είναι καινοτόμο, διότι για πρώτη φορά θα συνδυαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης φυσικών φαινομένων σε πραγματικό χρόνο με πρωτότυπους αλγορίθμους πρόβλεψης  και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων με έμφαση στις περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου εντός της ζώνης πλημμύρας Τ100 του Σπερχειού ποταμού. Το σύστημα θα περιλαμβάνει:

1. Σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων ευφυών μεθοδολογιών πρόβλεψης στάθμης νερού στον ποταμό στις περιοχές υπό παρακολούθηση καθώς και την υλοποίηση ενός εργαλείου έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών βασισμένο στα υδρομετεωρολογικά δεδομένα του επικαιροποιημένου  υδρομετεωρολογικού δικτύου που προδιαγράφεται στο μέτρο ετοιμότητας για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων και σε κατάλληλο λογισμικό.

2. Σχεδιασμό και ανάπτυξη μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού και των αρμοδίων φορέων (διαδικασία ενημέρωσης, δελτία προειδοποίησης , μηχανισμοί/εργαλεία μετάδοσης της πληροφορίας, π.χ. ιστοσελίδες εφαρμογής με άμεση ενημέρωση σε κινητά τηλέφωνα, sms κ.λπ.).Η διαχείριση σε ολοκληρωμένο επίπεδο του εξοπλισμού αυτού θα γίνει με την ανάπτυξη μίας online εφαρμογής διαχείρισης βασισμένη σε δεδομένα αισθητήρων και άλλα διαθέσιμα στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί στη βάση δεδομένων.